BSC - Balanced ScordCards מבוא ל
המחבר: עופר כהן, מ.א.

30.08.05

BSC בפשטות - מבוא לשיטת Balanced ScoreCards

BSC היא שיטה למדידת ביצועים עסקיים ותפעוליים

בארבע קטגוריות עיקריות של העסק:

 • הלקוחות.
 • הממד הפיננסי.
 • הממד התהליכי/תפעולי השוטף.
 • ובלמידה/צמיחה הארגונית.


בכל קטגוריה מוגדרים מספר מדדים קריטיים המשקפים בצורה המיטבית את ביצועי העסק מתוך התייחסות גם ל LOB, ולסביבה והאקלים העסקי.
כיום התווספה לשיטה קטגוריה נוספת והיא קטגוריית היזמות או בקרת החלטות.

המדדים מאפשרים מענה על שתי שאלות שונות:
 1. בהיבט התפעולי/עסקי השוטף: מהם הביצועים הנוכחיים של החברה/העסק בארבע הקטגוריות הנ"ל.
 2. בהיבט הניתוחי אסטרטגי: מה הזיקה של הביצועים העסקיים הנוכחיים של העסק בקטגוריות השונות בהשוואה לחזון (Vision), למשימות העל (Missions) ולמטרות (Objectives) של העסק כפי שהוגדרו בתכנון האסטרטגי של העסק.

הרעיון הבסיסי של שיטת ה BSC הוא לקשר בצורה מכומתת וברת מדידה והשוואה בין התכנון האסטרטגי ליישום השוטף בפועל או במילים אחרות בין החזון ומשימות העל שמוגדרים בד"כ בצורה מופשטת וכללית לבין היעדים התפעוליים החודשיים, הרבעוניים והשנתיים.

קישור זה מושג ע"י הגדרת קבוצה של מדדים כמותיים וערכי יעד רצויים בהתאמה, כבר בשלב התכנון האסטרטגי וגיבוש החזון. בדרך זו, החזון, משימות העל והמטרות לא יהיו מנותקים מהיעדים וניתן יהיה לבצע בקרה והשוואה בכל עת של תכנון מול ביצוע.

קיומם של מדדים כאלו והמעקב אחריהם מאפשר:
 1. בקרה פנימית של עובדי החברה ובעקבותיה שיפור מתמיד.
 2. ביקורת ע"י גורם חיצוני בלתי תלוי.
 3. שקיפות ארגונית וקבלת אחריות אישית לשיפור מתמיד.
 4. התמקדות ביישום משימות העל והמטרות כדי להגשים את החזון.
דרך המלך ליישום שיטת ה BSC בארגון היא
 1. ביצוע שלב של תכנון אסטרטגי (Re-planning) שיגדיר את
  • החזון
  • משימות העל
  • הגדרת המדדים הקריטיים השונים בכל קטגוריה ונתינת ערכי יעד.
  • המטרות והיעדים התפעוליים לפחות לשנת עבודה אחת.
 2. הטמעת תוכנה לניהול ה BSC בארגון (ניתן להתבצע כחלק מהטמעת BI בארגון או ספציפית ליישום BSC).
 3. צבירת המידע הכמותי לאורך תקופה של לפחות 2 רבעונים.
 4. תהליכי בקרה/ביקורת והפקת לקחים.
 5. משוב והטמעת פעולות לכוונון הארגון ולשימור הזיקה האופטימלית בין החזון ליעדים.
השיטה גובשה באמצע שנות ה 90 ע"י רוברט קפלן ודייויד נורטון וכיום נתמכת בכלי תוכנה ניהוליים המאפשרים יישום נוח של השיטה בארגון.

קישורים נבחרים:
 1. https://www.bscol.com/
 2. רשימת כלי תוכנה ליישום BSC www.bscol.com/bsc_online/technology/certified/
 3. www.microsoft.com/israel/office/previous/xp/business/intelligence/scorecard.asp
 4. http://www.balancedscorecard.org/

להזמנת ייעוץ, הרצאה או סדנה
עופר כהן
הצוק הכחול
במחשבה ישומית קדימה
8809109-052
info@think-kadima.com

TOP HOME